Skip to content

Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Massenger, Padmani weboldal, e-mail, telefon, személyesen élőszóban.

Az Ön által megadott adatokhoz rajtam kívül más nem fér hozzá, harmadik fél részére nem adom át. A kezelt adatok köréről, az adatgyűjtés céljáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázat tartalmazza az információkat:

TevékenységKezelt adatokAdatkezelési célAdatkezelési jogalapAdattovábbításTárolás helye és ideje
Számlaadási kötelezettségNév
Lakcím
E-mail cím
számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóanGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontNAV feléSzékhelyen, informatikai eszközökön
Legalább 8 év
Kapcsolattartási adatokNév
Telefonszám
E-mail cím
Időpont egyeztetés, változtatásGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontNem történikKapcsolat fennállását követő egy év
Egészségügyi információkNév
Egészségügyi információk
ellenjavallatok és javallatok megismerése, sérülések elkerüléseGDPR 9. cikk (2) a) pontNem történikhozzájárulás visszavonásáig, de maximum a kapcsolat fennállását követő egy év

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A cookie-k használata

A Padmani MASSAGE & YOGA honlap használatakor a rendszer a felhasználói élmény fokozására cookie-kat használ. Ezek a böngészőben települnek és az elfogadástól számítva egy hónapig használatosak.  A cookie-kat csak akkor telepíti a rendszer, ha Ön ehhez hozzájárul, illetve ha a böngészőprogram ezt engedi.

Az adatkezelés jogalapja

Ön, mint Vendég hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) szerint. A rendelés leadásával és az adatok megadásával Ön, mint Vendég hozzájárul a személyes adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét kérem, a 2021padmani@gmail.com e-mail címre küldje el, és legkésőbb 30 napon belül válaszolok.

Jogorvoslati jog

A Vendég személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet, illetve kérheti adatai törlését.

Személyes adatainak megsértése esetén az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy
  • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.

Az adatkezelő

Név: Vass Melinda
Vállalkozás típusa: egyéni vállalkozó
EV. nyilvántartási szám: 55252032
Adószám: 56590456-1-42

Székhely: 1161 Budapest, Körvasút sor 31. I. 5.

Telephely: 1164 Budapest, Vidámvásár u. 99-101.

E-mail cím: 2021padmani@gmail.com

A szabályzat időbeli hatálya 2021.08.15-től visszavonásig tart.

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.  Ha a változás olyan információkat érint, amelyről a Vendéget kötelezően értesíteni kell, akkor erről e-mailben tájékoztatót küldök.